தானாக சேர்ந்த கூட்டம் : சேவைகள்

மம்பில்

வழங்கி: speak.tskclub.com
குதை: 64738

லவுஞ் இணையத் தொடர் அரட்டை

முகவரி: https://lounge.tskclub.com:9000/
புதிதாக பயணர் கணக்கு உருவாக்குவதற்கு new@tskclub.com என்ற முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பவும்.


TSK Club : Services Offered

Mumble

Server: speak.tskclub.com
Port: 64738

Lounge IRC Client

Address: https://lounge.tskclub.com:9000/
For creating new user, send an email to new@tskclub.com